MONOGRAFIER

 

 

 PRESSRÖSTER

 

"En rykande färsk bok på 358 sidor som blandar dagbokens hastiga nedslag med essäns lugna reflektion och reseskissens geografiska närvaro....Hela EU-projektet tycks skaka i sina grundvalar. Temporära undantagstillstånd, den fria rörligheten ifrågasatt, asylrätten satt inom parentes av skräckslagna regeringar. Om allt detta handlar Forsgårds sympatiska bok. Men utan de stora gester och dramatiska övertoner som annars är tidens melodi....han kan även EU:s politiska historia men tragglar inte regler och förordningar i onödan. Textn bärs av en lättsinnig ton som bara umgänget med riktiga människor och frihetliga böcker kan skänka. Politiska skribenter skriver inte så sällan hämmat, pompöst och klichéfyllt. Hos Forsgård hittar ni ofta raka motsatsen: en rak och drastisk finlandssvensk ton".

JAN EKLUND, DAGENS NYHETER

 

"Det här är en bok som är skriven med respekt för läsaren. Dagarnas skum lyser upp i vintermörkret".

DAG SANDAHL, ÖSTRA SMÅLAND

 

"Det är fascinerande och en smula förbryllande att iaktta hur Forsgård reser både i rum och tid, som en Fantomenfigur, mestadels med flyg, men även med tåg, taxi och ofta till fots. Han genomkorsar Europa på bredden och höjden, befinner sig i norr och i syd, väster och öster och i mitten.(...) Helheten är förbluffande rik, fylld av långa, analytiskt präglade sjok om historiska skeenden, framför allt de två världskrigen, men också mycket annat, som en överblick över den Walesiske poeten Dylan Thomas liv och betydelse, samt en både inkännande och distanserande beskrivning av slaget vid Waterloo" 

SVEN-ERIK KLINKMANN, VASABLADET

 

"I det mörker som sänker sig över Europa är det ändå skönt att någon fortfarande tänker. För det gör Forsgård och han tänker väldigt klart och fritt".

MARCUS JANSSON, ÖSTERBOTTENS TIDNING

 

 

 

Anders Chydenius (1729-1803) var präst och riksdagsman. Som stridbar debattör, banbrytande ekonomisk tänkare och handlingskraftig politiker blev han en centralgestalt på den dramatiska riksdagen i Stockholm 1765-1766. Genom Chydenius fick Sverige och Finland världens äldsta tryckfrihetsförordning 1766. Han bekämpade handelshinder och var delaktig i ediktet om religionsfrihet år 1781. I sina skrifter tog han strid för tjänstefolket och för småfolket på landsbygden. Han skrev och agerade också för en avreglerad näringslivspolitik, mot statsmonopol och skråväsende. Anders Chydenius ville individens frihet och han har kallats både ”den svenska liberalismens fader” och ”Nordens Adam Smith”. Men hans kamp medförde också bakslag. Själv betraktade han sig som en ”martyr för friheten”.

 

PRESSRÖSTER:

"Anders Chydenius är en person som vi en gång valde bort, men som det är hög tid att vi väljer in i vad som bör betraktas som allmänbildning. Jag kan inte tänka mig en bättre introduktion till personens gärning än Nils Erik Forsgårds bok".

DICK HARRISONS BLURB PÅ DEN SVENSKA UPPLAGAN AV BOKEN

"Nils Erik Forsgårds bok om Anders Chydenius kommer inte en dag för tidigt. Denna österbottniska präst och radikal är mycket mera än den fotnot i Sveriges ekonomiska politik och politiska historia han alltför ofta har blivit. Han är en fyrbåk för yttrandefrihet, jämlikhet, frihandel och demokrati som lyser ännu idag"

PER-ERIK LÖNNFORS, NY TID, 10.11.2014

"Även om Forsgård inte fördjupar sig i Chydenius teologiska syn - det är en annan uppgift - så förtjänar hans bok ett ingående studium. Enkelt presenterar han de aktuella ideologiska strömningarna och placerar in Chydenius i samtiden på ett sätt som gör att hans särdrag och betydelse framträder tydligt. Man lägger ifrån sig boken än mer förvånad över hur det var möjligt att han kunde se så klart och agera så kraftfullt och målmedvetet med uppenbara risker för sin politiska karriär och sitt religiösa förtroende".

GUSTAV BJÖRKSTRAND, KYRKPRESSEN, 9.10.2014

"...en lärd och elegant idéhistorisk studie"

ANDERS BJÖRNSSON, www.tidningenkulturen.se

"...Forsgårds klara språk lotsar läsaren genom ämnet utan krav på förhandskunskaper".

SEBASTIAN KÖHLER, FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK, 10/2014

 "Idéhistorikern Nils Erik Forsgård kan sin Anders Chydenius. Dels är det (boken) en gedigen och välformulerad redogörelse över Chydenius tankevärld och värv som politisk påverkare, dels ger den inblickar i det sena 1700-talets samhälle, idévärld och levnadsförhållanden."

ARI SUNDBERG, VASABLADET, 11.9.2014

"Hur lyckas då Forsgård fylla det uppställda målet att skriva en bok om Anders Chydenius ekonomiska och politiska idévärld för en stor publik utan vidare förhandskunskaper? Med all heder är min bedömning. Det är en svår uppgift att på ett allmänt plan beskriva, begripliggöra och förklara historiska och ekonomiska tänkesätt och politiska idévärldar utan att ramla i fällan att säga det självklara, dra ohållbara paralleller till nutiden, alternativt trassla in sig i detaljer i det politiska händelseförloppet. Författaren navigerar galant mellan blindskär och grynnor, och också de paralleller till nutida företeelser som först får mig att hicka till, till exempel att tjänstehjonens flytt- eller fardagar under 1700-talet kan jämföras med dagens transferfönster i de professionella idrottsligorna, smälter efter hand in i framställningen på ett naturligt sätt. Man vänjer sig".

MAREN JONASSON, HUFVUDSTADSBLADET, 21.9.2014

"Det är en noggrant dokumenterad och faktaspäckad redogörelse kring en av 1700-talets viktigaste politiska gestalter i Sverige. Skildringen är språkligt och pedagogiskt tydlig och klar. Den redovisar också en spännande bild av dåtidens politiska intrigmakeri i Sverige".

HÅKAN PHILIPSSON, BIBLIOTEKSTJÄNST (SVERIGE)

 

INTERVJU MED NILS ERIK FORSGÅRD I HUFVUDSTADSBLADET DEN 10.9.2014 (av Susanna Rapp, Svensk presstjänst):

 

Nils Erik Forsgård har skrivit en bok om den svenska liberalismens fader, prästen Anders Chydenius.

 

Den österbottniska riksdagsmannen och prästen Anders Chydenius (1729-1803) tillhör en stor global berättelse om frihetssträvan i världen. Det säger Nils Erik Forsgård, som är chef för tankesmedjan Magma och docent i idéhistoria. I sin nya bok Ingens herre ingens träl, som är ett beställningsverk av tankesmedjan Timbro i Stockolm, fokuserar Forsgård på Chydenius politiska och ekonomiska idévärld samtidigt som den teologiska sidan tonas ned. Utgångspunkten var en tanke om att Chydenius har blivit bortglömd i Sverige.

– Timbro ville damma av Chydenius som var en så väldigt viktig tänkare i den svensk-finska historien och ge honom en ny aktualitet, för det är han värd, säger Forsgård.

Chydenius var en föregångare inom ekonomisk liberalism och var med sina tankar 15 år före Adam Smith som anses vara den europeiska nationalekonomins fader. Enligt Forsgård hade de samma syn på flera punkter. Bland annat angriper de båda monopol och har en väldigt stark medkänsla med de svaga i samhället.

– Skulle Chydenius av någon anledning ha bott i USA skulle han säkert ha varit en av dem som undertecknade självständighetsdeklarationen. Den tanke som kommer fram om att varje människa har rätt till liv, frihet och strävan efter lycka, det är hans livsfilosofi i ett nötskal.

 

Unik kamp


Forsgård påpekar att det fanns några som tänkte som Chydenius före honom men att hans kamp är unik eftersom den är konsekvent. Han höll fast vid sin idévärld ända fram till sin död.

– Han var den första som sammanfattar, konkretiserar och preciserar tankarna. För det andra var han en väldigt skicklig skribent, med stor säkerhet en av de skickligaste i hela det svenska riket på 1700-talet.

Det viktigaste Chydenius åstadkom som politiker är avskaffandet av den politiska förhandscensuren 1766. Sina viktigaste texter, Den nationella vinsten och Källan till rikets vanmakt, skrev han som riksdagsledamot i Stockholm 1765–1766 men han deltog också i två riksdagar under den gustavianska eran på 1770- och 1790-talet.

– Är det något han i dag ska bli ihågkommen för är det dels hans kamp för näringsfrihet, dels hans kamp för yttrandefrihet och hans kamp för religionsfrihet. Hela frihetstänkandet var centralt i hans världsbild.

Samtidigt säger Forsgård att Chydenius var en av de mest paradoxala tänkarna som finns då han samtidigt var en konservativ teolog och radikal ekonom.

– Men han visste helt uppenbart att han var lite smartare än många andra och han gjorde inte något för att dölja det heller. I flera av hans texter och resonemang finns en stor självbelåtenhet inbyggd.

 

Sätter individen i högsätet

 

Chydenius skrev huvudsakligen pamfletter, memorial och tidningsartiklar, vilket enligt Forsgård är en av orsakerna till att han fallit i glömska. Fram till nu har texterna varit svåra att få tag i, men i och med att Anders Chydenius stiftelse,

Garantiföreningen för Chydenius-Institutet och Karleby universitetscenter Chydenius samlar samtliga skrifter i en kritisk utgåva blir texterna lättillgängliga för alla intresserade.

Chydenius fick mycket kritik av sina jämlikar, delvis för att han kritiserade sitt eget partis ekonomiska tänkande, men också för att han kämpade för tjänstehjonens rättigheter och för en allmän frihet. Hans slutsats var att om inte alla är fria är ingen fri.

– Vad han menade är att en arbetares enda egendom är det arbete han utför. På det sättet var han också radikal. Ingen hade tidigare formulerat att arbetet är ett värde i sig.
Forsgård säger sig sakna den individcentrerade världsbild som Chydenius representerar. Han anser att en syn om att staten är viktigare än medborgaren och individen fortfarande lever kvar i Finland.

– Det som vi får med Johan Vilhelm Snellman och Zacharias Topelius på 1800-talet är en antiliberal utveckling där staten står ovanför medborgaren. Det står i fullständig kontrast med det Chydenius skriver. Där kommer vi in i en berättelse som tyvärr fortfarande präglar vårt land. Det tar sig bland annat uttryck i det att de största och viktigaste intellektuella i Finland verkar vara ministrar, riksdagsmän och tjänstemän. Så ska det inte vara.

– Alla som sätter individen i högsätet har en allierad i Anders Chydenius.

I denna volym har Nils Erik Forsgård samlat sina mer representativa kolumner och artiklar från en tidsperiod på tjugo år. Texterna handlar om allt från politik och historia till litteratur och konst och de präglas av en tidlös infallsvinkel. Som författare av flera kritikerhyllade böcker har Forsgård prisats för sitt personliga språk och för sin förmåga att kombinera det stora med det lilla.

Kan beställas via www.opusliberum.fi

Idéhistorikern Nils Erik Forsgård tecknar med hjälp av dagböcker, brev och officersrapporter en levande bild av händelserna under finska kriget i september år 1808. Han skildrar slagen vid Jutas och Oravais, och han följer sedan de svenska truppernas reträtt norrut genom Österbotten mot det första stilleståndsavtalet i Lochteå den 29 september.

Anteckningar från en resa genom USA.

fter framgångarna med 10115 Berlin (2005) tar idéhistorikern Nils Erik Forsgård sig an USA. Han reser genom ett USA som närmar sig presidentval år 2008, och på vägen samtalar han med flera kända amerikanska författare och samhällsdebattörer, bl.a. Noam Chomsky i Boston. Heartlands handlar också om högst vanliga amerikaner och om deras vardag, om livet i det horisontella USA, bortom storstädernas skyskrapor. Heartlands är kryddad med de välbekanta forsgårdska iakttagelserna och paradoxerna, och i centrum står författarens återkommande fråga: Vad väger tyngst, friheten eller jämlikheten?

Berlin är idag en av Europas mest dynamiska huvudstäder. Staden befinner sig i ett skede av snabb förändring och detta i kombination med en ovanligt avslappnad atmosfär gör den både utmanande och lockande.

I den vedertagna europeiska begreppsvokabulären används ordet antisemitism för att bskriva en särskild fiendskap riktad mot judar eller mot det judiska folket. I denna bok behandlas en rad föreställningar om juden eller judarna i deras historiska kontext. Ett centralt begrepp blir motupplysning: för alla andra än judarna har den franska revolutionen och judeemancipationen med början år 1791 lagt grunden till ett hejdlöst fall nedåt i ondska, mörker och avgrund. Det påstås att judiska författare och judisk press har en särskild amoralisk dimension, att de är ohämmade och besinningslösa därför att de propagerar för liberalism och modernism. Detta implicerar en indelning av världen i gott och ont, där juden får representera det nya, avvikande och skrämmande.

Slutsåld vid förlaget. Enstaka exemplar kan rekvireras av författaren.

I denna idéhistoriska avhandling öppnas nya och dramatiska perspektiv på författaren och historiefilosofen Zacharias Topelius 1818-1898. Studien är tematiskt upplagd och fokuserar på tre bäande element i Topelius historiefilosofi: på nationalismen, på tusenårsrikesföreställningen (millenarismen) och på nationalismen.

Slutsåld vid förlaget.